تنظیمات گزارش تازه‌ها
تعداد سطر 
صفحه 1
پديدآور اصلیمهرافشان، محمدرضا
موضوعپتروشيمي، صنايع - ايران
ناشرنارون دانش
سال انتشار۱۳۹۷
شماره ثبت سند۶۷۱۴/۱
نوع سند از نظر محتوينامعلوم
نوع سند از نظر وسايل مورد نياز جهت استفادهماده چاپي
تاریخ ایجاد سند۱۳۹۹/۰۴/۲۹
شرکت ملي صنايع پتروشيمي - مرکز اطلاع رساني
HD‎۹۵۷۹‎ /پ‎۳۳‎ م‎۹‎ ۱۳۹۷ // ۳۳۸/۲۷۲۸ م ه
(رکورد شماره 4930)
كتابهاي فارسي
پديدآور اصلیصديقي، مهدي
موضوعپتروشيمي، صنايع
ناشردانشگاه قم، انتشارات
سال انتشار۱۳۹۸
شماره ثبت سند۶۷۱۶/۱
نوع سند از نظر محتوينامعلوم
نوع سند از نظر وسايل مورد نياز جهت استفادهماده چاپي
تاریخ ایجاد سند۱۳۹۹/۰۴/۲۹
شرکت ملي صنايع پتروشيمي - مرکز اطلاع رساني
۶۶۱/۸۰۴‎ ص د
(رکورد شماره 4929)
كتابهاي فارسي
پديدآور اصلیحبيبي، مجيد
موضوعخطر کردن (بيمه)
ناشرمرکز آموزش و تحقيقات صنعتي ايران
سال انتشار۱۳۹۰
شماره ثبت سند۶۷۱۸/۱
نوع سند از نظر محتوينامعلوم
نوع سند از نظر وسايل مورد نياز جهت استفادهماده چاپي
تاریخ ایجاد سند۱۳۹۹/۰۴/۲۹
شرکت ملي صنايع پتروشيمي - مرکز اطلاع رساني
HG‎۸۰۵۴/۵‎ /ح‎۲‎چ‎۵‎ ۱۳۹۰ // ۳۶۸ ح ب
(رکورد شماره 4928)
كتابهاي فارسي
پديدآور اصلیشريعتي‌نياسر، مجتبي
موضوعIndustrial safety
ناشرفرهيختگان علوي
سال انتشار۱۳۹۰
شماره ثبت سند۶۷۱۷/۱
نوع سند از نظر محتوينامعلوم
نوع سند از نظر وسايل مورد نياز جهت استفادهماده چاپي
تاریخ ایجاد سند۱۳۹۹/۰۴/۲۹
شرکت ملي صنايع پتروشيمي - مرکز اطلاع رساني
T‎۵۵‎ /ش‎۴‎ الف‎۹‎ ۱۳۹۰ // ۳۶۳/۱۱ ش ر
(رکورد شماره 4927)
كتابهاي فارسي
پديدآور اصلیصيادي، محمد
موضوعپتروشيمي، صنايع - ايران
ناشرموسسه تحقيقاتي تدبير اقتصاد
سال انتشار۱۳۹۵
شماره ثبت سند۶۷۱۵/۱
نوع سند از نظر محتوينامعلوم
نوع سند از نظر وسايل مورد نياز جهت استفادهماده چاپي
تاریخ ایجاد سند۱۳۹۹/۰۴/۲۹
شرکت ملي صنايع پتروشيمي - مرکز اطلاع رساني
۶۶۱/۸۰۴‎ ص ي
(رکورد شماره 4926)
كتابهاي فارسي
پديدآور اصلیپاکدامن، رضا
موضوعمذاکرات بازرگاني
ناشرشرکت چاپ و نشر بازرگاني
سال انتشار۱۳۹۸
شماره ثبت سند۶۷۰۸/۱
نوع سند از نظر محتوينامعلوم
نوع سند از نظر وسايل مورد نياز جهت استفادهماده چاپي
تاریخ ایجاد سند۱۳۹۹/۰۴/۲۹
شرکت ملي صنايع پتروشيمي - مرکز اطلاع رساني
۳۸۲‎ پ ا
(رکورد شماره 4923)
كتابهاي فارسي
پديدآور اصلیKogon, Kory
موضوعمديريت طرحها
ناشرآريانا قلم
سال انتشار۱۳۹۸
شماره ثبت سند۶۷۰۵/۱
نوع سند از نظر محتوينامعلوم
نوع سند از نظر وسايل مورد نياز جهت استفادهماده چاپي
تاریخ ایجاد سند۱۳۹۹/۰۴/۲۹
شرکت ملي صنايع پتروشيمي - مرکز اطلاع رساني
HD‎۶۹‎ /م‎۴‎ ک‎۹‎ ۱۳۹۸ // ۶۵۸/۴۰۴ ک و
(رکورد شماره 4922)
كتابهاي فارسي
پديدآور اصلیSchumacher, Ernst Friedrich
موضوعEconomics
ناشرصدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران، انتشارات سروش
سال انتشار۱۳۹۸
شماره ثبت سند۶۷۰۶/۱
نوع سند از نظر محتوينامعلوم
نوع سند از نظر وسايل مورد نياز جهت استفادهماده چاپي
تاریخ ایجاد سند۱۳۹۹/۰۴/۲۹
شرکت ملي صنايع پتروشيمي - مرکز اطلاع رساني
HB‎۱۷۱‎ /ش‎۹‎ک‎۹‎ ۱۳۸۹ // ۳۳۰ ش و
(رکورد شماره 4921)
كتابهاي فارسي
پديدآور اصلیMersino, Anthony C .
موضوعمديريت طرح‌ها -- جنبه‌هاي روان‌شناسي
ناشرآريانا قلم
سال انتشار۱۳۹۸
شماره ثبت سند۶۷۰۹/۱
نوع سند از نظر محتوينامعلوم
نوع سند از نظر وسايل مورد نياز جهت استفادهماده چاپي
تاریخ ایجاد سند۱۳۹۹/۰۴/۲۹
شرکت ملي صنايع پتروشيمي - مرکز اطلاع رساني
HD‎۶۹‎ /م‎۴‎ م‎۴‎ ۱۳۹۲ // ۶۵۸/۴۰۴۰۱۹ م ر
(رکورد شماره 4925)
كتابهاي فارسي
پديدآور اصلیSinek, Simon
موضوعرهبري
ناشرآرياناقلم
سال انتشار۱۳۹۸
شماره ثبت سند۶۷۰۷/۱
نوع سند از نظر محتوينامعلوم
نوع سند از نظر وسايل مورد نياز جهت استفادهماده چاپي
تاریخ ایجاد سند۱۳۹۹/۰۴/۲۹
شرکت ملي صنايع پتروشيمي - مرکز اطلاع رساني
HD‎۵۷/۷‎ /س‎۹۴‎ر‎۹‎ ۱۳۹۴ الف // ‎۶۵۸/۴۰۹۲‎ س ي
(رکورد شماره 4924)
كتابهاي فارسي
 
تعداد سطر 
صفحه 1

طراحی و تولید توسط نوسا
افزودن به کتابخانه شخصی
ثبت لغو