تنظیمات گزارش تازه‌ها
تعداد سطر 
صفحه 1
پديدآور اصلیHayes, Steven C .
موضوعدرمان مبتني بر پذيرش و تعهد
ناشردانژه
سال انتشار۱۳۹۸
شماره ثبت سند۶۶۹۹/۱
نوع سند از نظر محتوينامعلوم
نوع سند از نظر وسايل مورد نياز جهت استفادهماده چاپي
تاریخ ایجاد سند۱۳۹۹/۰۳/۱۹
شرکت ملي صنايع پتروشيمي - مرکز اطلاع رساني
RC‎۴۸۹‎ /د‎۴۲۶‎ه‎۸۷‎ ۱۳۹۷ // ۶۱۶/۸۹۱۴۲۵ ه ي
(رکورد شماره 4919)
كتابهاي فارسي
شدن [كتاب‌]
پديدآور اصلیObama, Michelle
موضوعاوباما ، ميشل ، ‎۱۹۶۴ - م
ناشرانتشارات آتيسا
سال انتشار۱۳۹۸
شماره ثبت سند۶۶۸۲/۱
نوع سند از نظر محتوينامعلوم
نوع سند از نظر وسايل مورد نياز جهت استفادهماده چاپي
تاریخ ایجاد سند۱۳۹۹/۰۳/۱۹
شرکت ملي صنايع پتروشيمي - مرکز اطلاع رساني
۹۳۷/۹۳۲۰۹۲‎ ا و
(رکورد شماره 4915)
كتابهاي فارسي
پديدآور اصلیShafritz, Jay M.
موضوعسازمان
ناشرترمه
سال انتشار۱۳۹۶
شماره ثبت سند۶۶۹۵/۱
نوع سند از نظر محتوينامعلوم
نوع سند از نظر وسايل مورد نياز جهت استفادهماده چاپي
تاریخ ایجاد سند۱۳۹۹/۰۳/۱۹
شرکت ملي صنايع پتروشيمي - مرکز اطلاع رساني
HD‎۳۱‎ /ش‎۷‎ت‎۹‎ ۱۳۸۱ // ۶۵۸ ش ف
(رکورد شماره 4914)
كتابهاي فارسي
پديدآور اصلیShafritz, Jay M.
موضوعسازمان
ناشرترمه
سال انتشار۱۳۹۶
شماره ثبت سند۶۶۹۴
نوع سند از نظر محتوينامعلوم
نوع سند از نظر وسايل مورد نياز جهت استفادهماده چاپي
تاریخ ایجاد سند۱۳۹۹/۰۳/۱۹
شرکت ملي صنايع پتروشيمي - مرکز اطلاع رساني
HD‎۳۱‎ /ش‎۷‎ت‎۹‎ ۱۳۸۱ // ۶۵۸ ش ف
(رکورد شماره 4914)
كتابهاي فارسي
پديدآور اصلیSinek, Simon
موضوعرهبري
ناشرآموخته
سال انتشار۱۳۹۸
شماره ثبت سند۶۶۹۳/۱
نوع سند از نظر محتوينامعلوم
نوع سند از نظر وسايل مورد نياز جهت استفادهماده چاپي
تاریخ ایجاد سند۱۳۹۹/۰۳/۱۹
شرکت ملي صنايع پتروشيمي - مرکز اطلاع رساني
HD‎۵۷/۷‎ /س‎۹‎ر‎۹‎ ۱۳۹۷ // ۶۵۸/۴۰۹۲ س ي
(رکورد شماره 4912)
كتابهاي فارسي
پديدآور اصلیمهرافشان، محمدرضا
موضوعپتروشيمي، صنايع -- ايران -- سرمايه‌گذاري سرمايه
ناشرنشر تالاب
سال انتشار۱۳۹۹
شماره ثبت سند۶۷۱۳/۱
نوع سند از نظر محتوينامعلوم
نوع سند از نظر وسايل مورد نياز جهت استفادهماده چاپي
تاریخ ایجاد سند۱۳۹۹/۰۴/۰۷
شرکت ملي صنايع پتروشيمي - مرکز اطلاع رساني
۳۳۸/۴۷۶۶۱۸۰۴۰۹۵۵‎ م ه
(رکورد شماره 4920)
كتابهاي فارسي
پديدآور اصلیبهشتي، علي
موضوعچاههاي نفت - حفاري -- پيش‌بيني‌هاي ايمني
ناشرنشر دانشگاهي فرهمند
سال انتشار۱۳۹۶
شماره ثبت سند۶۶۸۶/۱
نوع سند از نظر محتوينامعلوم
نوع سند از نظر وسايل مورد نياز جهت استفادهماده چاپي
تاریخ ایجاد سند۱۳۹۹/۰۳/۲۷
شرکت ملي صنايع پتروشيمي - مرکز اطلاع رساني
TN‎۸۷۱/۲‎ /ب‎۹‎ر‎۲‎ ۱۳۹۶ // ۳۶۳/۱۱۹ ب ه
(رکورد شماره 4885)
كتابهاي فارسي
پديدآور اصلیFrankl, Viktor E .
موضوعفرانکل ، ويکتور اميل ، ۱۹۰۵ - ‎۱۹۹۷م.
ناشرليوسا
سال انتشار۱۳۹۸
شماره ثبت سند۶۷۱۰/۱
نوع سند از نظر محتوينامعلوم
نوع سند از نظر وسايل مورد نياز جهت استفادهماده چاپي
تاریخ ایجاد سند۱۳۹۹/۰۳/۲۷
شرکت ملي صنايع پتروشيمي - مرکز اطلاع رساني
D‎۸۱۰‎ /ي‎۹‎ ف‎۴‎ ۱۳۹۷ // ۹۴۰/۵۳۱۸ ف ر
(رکورد شماره 4913)
كتابهاي فارسي
پديدآور اصلیDurant, William James
موضوعزندگي
ناشربنگاه ترجمه و نشر کتاب پارسه
سال انتشار۱۳۹۶
شماره ثبت سند۶۶۹۷/۱
نوع سند از نظر محتوينامعلوم
نوع سند از نظر وسايل مورد نياز جهت استفادهماده چاپي
تاریخ ایجاد سند۱۳۹۹/۰۳/۱۹
شرکت ملي صنايع پتروشيمي - مرکز اطلاع رساني
BD‎۴۳۱‎ /د‎۹‎د‎۴‎ ۱۳۹۶ // ۱۲۸ د و
(رکورد شماره 4918)
كتابهاي فارسي
پديدآور اصلیDweck, Carol S .
موضوعشک و ايمان
ناشرنوين توسعه
سال انتشار۱۳۹۵
شماره ثبت سند۶۶۹۸/۱
نوع سند از نظر محتوينامعلوم
نوع سند از نظر وسايل مورد نياز جهت استفادهماده چاپي
تاریخ ایجاد سند۱۳۹۹/۰۳/۱۹
شرکت ملي صنايع پتروشيمي - مرکز اطلاع رساني
BF‎۷۷۳‎ /د‎۹‎ط‎۴‎ ۱۳۹۵ // ۱۵۳/۸ د و
(رکورد شماره 4917)
كتابهاي فارسي
 
تعداد سطر 
صفحه 1

طراحی و تولید توسط نوسا
افزودن به کتابخانه شخصی
ثبت لغو