لطفا تنظیمات ماژول شمارنده را از قسمت ویرایش تنظیمات انجام دهید.