مدیریت فرهنگ سازمانی با رویکرد تغییر فرهنگ

در شرکت ملی صنایع پتروشیمی

 

نویسنده : ‎‎فیضی, زهرا .

محل و سال نشر: شرکت ملی صنایع پتروشیمی ، 1399 

 تعداد صفحات : 330 ص.

شماره رده بندی:ف ی 4/658

 

موضوع:

‎‎‎‎‎ ۱. پتروشیمی- صنایع - ایران- مدیریت

 2. فرهنگ سازمانی

 

فهرست مطالب

 

چکیده:در این کتاب مدیریت بر پایه ارزش ها , مدیریت فرهنگ سازمانی، مدل ها، رویکرد ها، روش ها و ابزارهای فرهنگ سازمانی تشریح شده است و مطالعات داخلی حوزه فرهنگ سازمانی که عمدتا بر سنجش فرهنگ تمرکز دارند مورد بررسی قرار گرفته است. همچنین اقدامات کلیدی شرکت ملی صنایع پتروشیمی و فرهنگ متناسب با آن که در راستای چشم انداز ماموریت و اهداف بنیادین سازمانی می باشند، به ترتیب در فصول مختلف مطرح می شوند.

 

 

این کتاب در مرکز اطلاع رسانی موجود می باشد.