تحقيقات بازاريابي

 

 

نویسنده : مالهوترا، نارش.

محل و سال نشر: تهران: موسسه کتاب مهربان نشر، ۱۳۹5.

تعداد صفحات : 518 ص.

شماره رده بندی: م ا 83/658

 

موضوع:

‎‎‎1. بازارشناسي

فهرست مطالب

 

 

چکیده: این کتاب شامل مباحث زیر می باشد

 • فصل اول – مقدمه ای بر تحقیقات بازاریابی
 • فصل دوم – تعریف مسئله ی تحقیقات بازاریابی
 • فصل سوم – انواع طرح های تحقیقاتی
 • فصل چهارم – طرح تحقیق اکتشافی؛ داده های ثانویه
 • فصل پنجم – طرح تحقیق اکتشافی؛ منابع صنفی داده های ثانویه
 • فصل ششم – طرح تحقیق اکتشافی؛ تحقیق کیفی
 • فصل هفتم – طرح تحقیق توصیفی؛ پیمایش و مشاهده
 • فصل هشتم – طرح حقیق علی؛ آزمایش
 • فصل نهم سنجش و مقیاس گذاری؛ روشهای بنیادین مقیاس گذاری
 • فصل دهم سنجش و مقیاس گذاری؛ روشهای مقیاس گذاری غیرمقایسه ای
 • فصل یازدهم طراحی پرسشنامه
 • فصل دوازدهم نمونه گیری؛ طرح و شیوه ی نمونه گیری
 • فصل سیزدهم نمونه گیری؛ تعیین حجم نمونه ی اولیه و نهایی
 • فصل چهاردهم مطالعات میدانی؛ جمع آوری داده ها
 • فصل پانزدهم آماده سازی داده ها و راهبرد تجزیه و تحلیل
 • فصل شانزدهم تجزیه و تحلیل داده ها؛ توزیع فراوانی، آزمون فرضیه و جداول توافقی
 • فصل هفدهم – تجزیه و تحلیل داده ها؛آزمون فرضیه های تفاوتی
 • فصل هجدهم – تجزیه و تحلیل داده ها؛آرمون فرضیه های رابطه ای (همبستگی و رگرسیون)
 • فصل نوزدهم کتاب تحقیقات بازاریابی آماده سازی و ارایه ی گزارش
 •