X

Guidelines for Investigating Process Safety Incidents

3rd Edition

محل و سال نشر:USA: Wiley, 2019

تعداد صفحات : 475 ص.

شماره رده بندی: 660G u     

موضوع: 

1. Chemical plants - Accidents Investigation.

2. Chemical processes - Safety measures

 

چکیده:

کتاب " راهنمایی برای بررسی حوادث ایمنی فرایند"   یک کتاب جامع در باره ی  سرمایه گذاری در حوادث فرایندی مواد شیمیایی می باشد و به ارائه ی اطلاعات در باره ی  ، شغل ها ، تکنیک ها و نمونه هایی از تحقیقات در زمینه فوق می پردازد. همچنینی موارد مربوط به شناسایی و طبقه بندی حوادث ، اعلان ها و پاسخ اولیه ، تعیین تکلیف تیم تحقیق ، حفظ و کنترل صحنه حادثه ، جمع آوری و مستندسازی مدارک ، مصاحبه با شاهدان ، شناسایی علل اصلی ، اجرای مؤثر توصیه ها ، ابلاغ یافته های تحقیقات و بهبود روند تحقیقات را بررسی می کند

 در حالی که تمرکز کتاب درخصوص بررسی حوادث ایمنی فرایند است ، همچنین می توانند هنگام بررسی انواع دیگر رویدادها از جمله قابلیت اطمینان ، کیفیت ، بهداشت شغلی و حوادث ایمنی استفاده شوند.

این کتاب در کتابخانه دیجیتال مرکز اطلاع رسانی موجود می باشد. برای مطالعه اینجا را کلیلک کنید.