29 شهريور 1397


 جستجو


ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ، ﻧﻴﺎزﺳﻨﺠﻲ و ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ

 • ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ، ﻧﻴﺎزﺳﻨﺠﻲ و تامین ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻫﺎ و ﺷﺮﻛﺘﻬﺎي ﻣﻌﺘﺒﺮﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ
 • ﺑﺮﮔﺰاري ﺷﻮراي ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ و اﺟﺮاي ﻣﺼﻮﺑﺎت ﺷﻮرا
 • ﻛﻨﺘﺮل و اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻬﻴﻨﻪ از ﺑﻮدﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮآورد ﺑﻮدﺟﻪ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز  و صرفه جویی در هزینه ها در ﺟﻬﺖ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ

 

ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﻲ و آﻣﺎده ﺳﺎزي ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ

 • آﻣﺎده ﺳﺎزي و ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﻲ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﭼﺎﭘﻲ-الکترونیکی ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺳﻬﻮﻟﺖ و ﺳﺮﻋﺖ دسترسی، رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ در ﭘﺎﻳﺎن ﺳﺎل ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺣﻔﻆ و ﻛﻨﺘﺮل ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ
 • ﺑﺮرﺳﻲ و ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﺟﺪﻳﺪ درﻳﺎﻓﺖ ﺷﺪه به منظور انتخاب مطالب فنی- علمی ﺗﺮﺟﻤﻪ و اراﺋﻪ آن در ﻗﺎﻟﺐ ﮔﺰارش ﺻﻨﺎﻳﻊ ﭘﺘﺮوﺷﻴﻤﻲ، ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﻘﺎﻻت و اﻫﻢ اﺧﺒﺎر

ﺧﺪﻣﺎت اﻃﻼع رﺳﺎﻧﻲ و اﺷﺎﻋﻪ اﻃﻼﻋﺎت

 • اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت اﻃﻼع رﺳﺎﻧﻲ ﺑﻪ ﻛﻠﻴﻪ ﻛﺎرﺑﺮان و ﻣﺮاﺟﻌﻴﻦ از ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎ، ﻣﻮﺳﺴﺎت، داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎ و ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎي دوﻟﺘﻲ و ﺧﺼﻮﺻﻲ
 • ﺗﻬﻴﻪ ﮔﺰارﺷﻬﺎي آﻣﺎري از ﻣﻴﺰان اﺳﺘﻔﺎده از ﺧﺪﻣﺎت و ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﻣﺮﻛﺰ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺤﻠﻴﻞ و ارزﻳﺎﺑﻲ ﻣﺴﺘﻤﺮ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺮﻛﺰ

 

ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻫﺎي اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ

 • اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﻲ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺮﻛﺰ اﻃﻼع رﺳﺎﻧﻲ، ارﺗﻘﺎ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻫﺎي اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ، بررسی وﺻﺪور ﻣﺠﻮز دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ الکترونیکی به کاربران جدید
 • ﻧﻈﺎرت و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺮ دﺳﺘﺮﺳﻲ اﻃﻼﻋﺎت ﻛﺎرﺑﺮان ﺗﻬﻴﻪ ﮔﺰارﺷﻬﺎ و آﻣﺎرﻫﺎي ﻣﻴﺰان اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ

 

اﻧﺘﺸﺎرات 

 • اراﺋﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﭘﺘﺮوﺷﻴﻤﻲ و ﺻﻨﺎﻳﻊ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ آن در ﻗﺎﻟﺐ ﮔﺰارش ﺻﻨﺎﻳﻊ ﭘﺘﺮوﺷﻴﻤﻲ ﺟﻬﺎن ( فصلنامه)، ﺗﺎزه ﻫﺎي ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ( فصلنامه)، ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺷﻤﺎره ﻫﺎي ﺟﺪﻳﺪ ﻧﺸﺮﻳﻪ ﻫﺎي اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ و ﻓﺎرﺳﻲ( هفتگی)، اﻫﻢ اﺧﺒﺎر ﺻﻨﺎﻳﻊ ﭘﺘﺮوﺷﻴﻤﻲ ﺟﻬﺎن(دوبار در ماه)، ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﻘﺎﻻت ﻓﻨﻲ ( فصلنامه )

 

جلسات، کارگروههای تخصصی،  همایش ها ، دوره های تخصصی

 •  ﻫﻤﻜﺎري در ﭘﺮوژه ﻫﺎ و ﻛﺎرﮔﺮوه ﻫﺎي ﺷﺮﻛﺖ ﻣﻠﻲ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﭘﺘﺮوﺷﻴﻤﻲ ( ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ داﻧﺶ، ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻋﻤﻠﻜﺮد ، نظام سلامت اداری، کمیته انتشارات ، کمیسیون ارزشیابی اسناد و... )

تمام حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به مرکز اطلاع رسانی شرکت ملی صنایع پتروشیمی می‌باشد.