29 شهريور 1397


 جستجو

مجموعه سازی

 

شناسایی، نیازسنجی و تامین منابع اطلاعاتی   

 • رﺻﺪ، ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ و نیازسنجی ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﺗﺎزه اﻧﺘﺸﺎر ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻫﺎ و ﺷﺮﻛﺘﻬﺎي ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻨﻨﺪه اﻃﻼﻋﺎت ( 486 ﻣﻮرد)
 • ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ و ﺑﺮﮔﺰاري ﺷﻮراي ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ و ﭘﻴﮕﻴﺮي ﻣﺼﻮﺑﺎت ﺷﻮرا
 • ﺑﺮآورد و ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺑﻮدﺟﻪ ﺧﺮﻳﺪ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ و انجام تمهیدات لازم در جهت صرفه جویی در هزینه ها که این امر صرفه جویی بالغ بر 50 درصد در هزینه ها را شامل شده است
 •  ﺗﻬﻴﻪ و ﺧﺮﻳﺪ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ (985 عنوان) بر اساس درخواستها ﺷﺎﻣﻞ ﭘﺎﻳﮕﺎه ﻫﺎي اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ،ﮔﺰارش ﻫﺎي ﺗﺤﻠﻴﻠﻲ و ﻗﻴﻤـﺖ ﻣﻮاد شیمیایی،ﻛﺘﺎب و نشریه ﻫﺎي ﻓﺎرﺳﻲ -اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ،گزارشهای SRIواستانداردهای بین المللی 2016

سازماندهی و آماده سازی منابع اطلاعاتی

 • آﻣﺎده ﺳﺎزي و ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﻲ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﭼﺎﭘﻲ و الکترونیکیﺷﺎﻣﻞ:ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻧﻮﻳﺴﻲ، ﭼﻜﻴﺪه ﻧﻮﻳﺴﻲ، و ﺗﺮﺟﻤﻪ (16811ﻋﻨﻮان) و رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺑﻪ ﻛﻠﻴﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر روزآﻣﺪ ﻧﻤﻮدن ﻣﻨﺎﺑﻊ و وﺟﻴﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﻣﺎزادو ﻗﺪﻳﻤﻲ(23000 منبع اطلاعاتی)

خدمات اطلاع رسانی و اشاعه اطلاعات 

      

 •  اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﺑﻪ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﺣﻀﻮري(2391 ﻧﻔﺮ)، ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ دﻳﺠﻴﺘﺎل (168100ﺑﺎر ﻣﺮاﺟﻌـﻪ)، ﺗﻬﻴﻪ ﻛﭙﻲ ﻫﺎي ﻻزم (22717 ﺻﻔﺤﻪ)، تبادل اطلاعات با شرکتهای بازرگانی، هلدینگ خلیج فارس، پژوهش و فن آوری، وزارت نفت و ...
 • ﭘﺬﻳﺮش اﻋﻀﺎي ﺟﺪﻳﺪ و اﻧﺠﺎم ﻣﺮاﺣﻞ ﻋﻀﻮﻳﺖ آﻧﻬﺎ (463 ﻋﻀﻮ)، امانت منابع اطلاعاتی( مورد299)ارسال منابع(3486 صفحه)

انتشارات

 • ﮔﺰارش ﺻﻨﺎﻳﻊ ﭘﺘﺮوﺷﻴﻤﻲ ﺟﻬﺎن (3 ﺷﻤﺎره)، اﻫﻢ اﺧﺒﺎر ﺻﻨﺎﻳﻊ ﭘﺘﺮوﺷﻴﻤﻲ ﺟﻬﺎن (9 ﺷﻤﺎره) ، ﺗﺎزه ﻫﺎي ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ (3 ﺷﻤﺎره)
 • ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺗﺎزه ﻫﺎي ﻧﺸﺮﻳﺎت اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ و ﻓﺎرﺳﻲ(41 ﺷﻤﺎره)،  ﻓﻬﺮﺳﺖ و ﻣﺘﻦ ﻣﻘﺎﻻت ﻓﻨﻲ ﻓﺎرﺳﻲ و اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ (1 ﺷﻤﺎره)
 • تهیه گزارش ماهیانه از میزان استفاده کاربران از منابع کتابخانه دیجیتال
 • تهیه گزارشهای مقطعی شامل گزارشهای خرید از نمایشگاه های کتاب، گزارش اشتراک نشریات و ...

                           

مدیریت سامانه های اطلاعاتی   

 • اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﻲ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺮﻛﺰ اﻃﻼع رﺳﺎﻧﻲ و به روزآوری صفحات در پورتال مرکز اطلاع رسانی
 • ﻧﻈﺎرت و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺮ دﺳﺘﺮﺳﻲ اﻃﻼﻋﺎت ﻛﺎرﺑﺮان، ﺗﻬﻴﻪ ﮔﺰارﺷﻬﺎ و آﻣﺎرﻫﺎي ﻣﻴﺰان اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ
 • تهیه و نگهداری نسخه پشتیبان از تمامی پایگاه های اطلاعاتی مرکز اطلاع رسانی، سامانه ها و پورتال
 • صدور مجوز دسترسی به منابع اطلاعاتی کتابخانه دیجیتال، ایجاد حساب های کاربری، فعال سازی و تعیین سطوح دسترسی به کاربران جدید
 • بررسی و برنامه ریزی جهت ارتقای سخت افزاری و نرم افزاری سرور سامانه کتابخانه دیجیتال به منظور افزایش سرعت و سطح کارایی سامانه دیجیتال

 

خدمات فنی -تخصصی رایانه

 • اسکن ، نمایه سازی و تهیه فایل الکترونیکی منابع اطلاعاتی و گزارشهای خاص جهت حفظ منابع اطلاعاتی چاپی
 • تهیه لوح فشرده از منابع اطلاعاتی ، نسخه چاپی وپرینت رنگی از گزارش های تحلیلی موردنیاز  

 

سایر فعالیت ها

 • همکاری در اجرای سیزدهمین همایش بین المللی پتروشیمی ایران (IPF 2015)
 • ﻫﻤﻜﺎري در ﻛﺎرﮔﺮوه ﻫﺎي ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ داﻧﺶ، نظام سلامت اداری ، ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي و ارزﻳﺎﺑﻲ ، کمیته انتشارات، ﻛﻤﻴﺴﻴﻮن ارزﺷﻴﺎﺑﻲ اﺳﻨﺎد و اوراق        

 

تمام حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به مرکز اطلاع رسانی شرکت ملی صنایع پتروشیمی می‌باشد.